Organizácie kritizujú politiku vlády proti chudobe

Autor: Jakub Topol (mailto:@), Téma: Ostatné
Vydané dňa 15. 12. 2004 (11917 × prečítané)
Už aj na Slovensku existuje národná Sieť proti chudobe! Ide o združenie mimovládnych organizácií, ktorého cieľom je podporovať, organizovať a koordinovať aktivity zamerané na chudobných ľudí. Už od roku 1989 existuje Európska sieť proti chudobe (European Anti-Poverty Network, EAPN), v ktorej však Slovensko zatiaľ nemá žiadne zastúpenie. Čoskoro by sa to malo zmeniť.

Formálny podpis Ľ. Kaníka. „Založenie Slovenskej siete proti chudobe (Slovak Anti-Poverty Network, SAPN) iniciovali experti v tejto oblasti v spolupráci s niektorými mimovládnymi organizáciami,“ vysvetľuje koordinátorka vzniku SAPN Miriam Šebová z Nadácie Friedricha Eberta (Fridrich Ebert Stiftung, FES). Medzi iniciátormi sú sociologička Zuzana Kusá či Erika Kvapilová, ktorá niekoľko rokov viedla Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, ale aj Ľuboš Vagač z Centra pre hospodársky rozvoj (CPHR), Nina Beňová z organizácie Hľa, človek či Sandra Tordová zo združenia Proti prúdu, ktoré vydáva mesačník bezdomovcov Nota Bene. Z. Kusá a E. Kvapilová sa podľa vlastných slov už dlhší čas „zúčastňovali na rôznych medzinárodných fórach, venovaných problematike boja proti chudobe,“ kde sa stretli aj so zástupcami EAPN. Tá dnes reprezentuje „15 národných sietí a 26 európskych organizácií a má poradný status pri Rade Európy,“ hovorí M. Šebová. EAPN je však aktívna aj vo vzťahu k Európskej únii. Iba nedávno sa kriticky vyjadrila na adresu slovenskej vlády, keď hodnotila jej prístup k plneniu Spoločného memoranda o inklúzii. „Ide o dokument, ktorý sa podpisoval na úrovni ministrov členských krajín EÚ a za Slovensko ho 18. decembra minulého roku podpísal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník,“ informuje M. Šebová.

Otvorená kritika na adresu slovenskej vlády. Vo vzťahu k slovenskému memorandu EAPN konštatovala, že „najmä otázka sociálneho bývania nie je slovenskou vládou dostatočne docenená,“ pričom bývanie Rómov sa nerieši komplexne, ako súčasť všeobecnej politiky bývania, ale ako „špecifická rómska otázka“ . Ďalšie pripomienky sa zamerali predovšetkým na „spoľahlivosť a komplexnosť štatistických údajov, ktoré nie vždy odrážajú realitu,“ tvrdí Európska sieť proti chudobe. Predstavitelia tej, ktorá vzniká na Slovensku s tým súhlasia a nechcú to nechať tak. „Chceme sa podieľať napríklad ja na pripomienkovaní a verejnom prediskutovaní rôznych vládnych programov v oblasti boja s chudobou, “ hovorí o plánoch E. Kvapilová, ktorá dnes pôsobí na Ekonomickej univerzite v Bratislave. „Osobitne nás bude zaujímať Národný akčný plán boja s chudobou.“ Viacerí ľudia, ktorí spoluzakladali SAPN sú však skeptickí, pokiaľ ide o prístup vlády k otvorenej kritike jej sociálnej politiky. „Neradi počúvajú kritické vyjadrenia a iba výnimočne sú ochotní do finálnej podoby rôznych dokumentov premietnuť návrhy, s ktorými sami neprišli.“ Navyše svojou aroganciou spomedzi ostatných ministrov vyniká práve Ľudovít Kaník, ktorého rezortu táto problematika patrí.

Pred chudobou nás varuje aj Svetová banka. Už najbližší čas ukáže, či Ľ. Kaník a celá vláda Mikuláša Dzurindu dokáže v tejto otázke prekročiť svoj tieň. V tejto súvislosti varovne znejú upozornenia aj vládou uznávaných inštitúcií. Iba nedávno zverejnila Európska komisia, že na Slovensku je najväčšie riziko chudoby z celej EÚ a Svetová banka považuje rozširujúcu sa chudobu za najzávažnejší problém, ktorý by Dzuridnova vláda mala riešiť. Tá však stále nedokáže použiť adekvátne riešenia, pretože by išli proti základnej filozofii liberálnych ekonomických a sociálnych reforiem. Nie je pravda, a skúsenosti zo sveta to dokazujú, že proti chudobe stačia nepriame nástroje na zvýšenie hospodárskeho rastu. Lepšie fungujúca ekonomika totiž často prináša zisky iba úzkej skupine boháčov. Dokonca aj znižovanie nezamestnanosti nemusí znamenať koniec chudoby, najmä ak nové pracovné miesta neprinášajú ľuďom výrazne zvýšenie príjmov. A to je príklad Slovenska, kde okrem iného rastie aj počet tzv. chudobných zamestnaných, teda ľudí, ktorí pracujú, ale nezarobia na slušné živobytie svojich rodín.

Sila voči vláde. Na ustanovujúcom zhromaždení SAPN sa zúčastnilo 24 nezávislých mimovládnych organizácií. Patria medzi ich aj ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Kultúrne združenie Rómov SR, Centrum pre výskum regiónov, Nadácia škola dokorán, Slovenská katolícka charita alebo Združenie za sociálnu reformu. Predsedom siete sa stal Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín. Vo Výbore SAPN je zastúpených ďalších päť organizácií a za revízora zvolili Laca Oravca z Nadácie Milana Šimečku. „FES poskytla technickú podporu pri založení, nemôžeme však financovať administratívne náklady,“ vysvetľuje Miriam Šebová. „V budúcnosti by sme radi spolupracovali na organizovaní seminárov, konferencií, pri vydávaní publikácií a podobne.“ Prvou úlohou nového výboru SAPN je dobudovať združenie a pripraviť plán konkrétnych aktivít na rok 2005. Sieť by mala už v budúcom roku pomôcť svojim členským organizáciám pri získavaní financií zo zdrojov EÚ a spolupracovať na vytváraní odborných analýz a regionálnych štatistík. „Význam siete je v spájaní mimovládnych organizácií, v koordinácii a vzájomnom doplňovaní sa pri ich vlastných aktivitách a najmä vo zvýšení sily týchto organizácií vo vzťahu k vláde a príslušným štátnym inštitúciám,“ uzatvára M. Šebová.