Hľadá sa ekonomický systém budúcnosti II.

Autor: Robert Zelník (mailto:@), Téma: Ostatné, Zdroj: Iná ekonomika, 26. októbra 2003
Vydané dňa 20. 11. 2003 (10607 × prečítané)
Po viacerých debatách s členmi rôznych LETS skupín a nadšencami pre alternatívnu ekonomiku sa postupne začína vynárať z hmly predstava o funkčnosti druhej verzie programu UniLETIM. Prvá verzia programu slúžila výlučne na zaznamenávanie oznamov o ponukách a potrebách a zúčtovania pre LETS alebo časové banky. Plánovaná druhá verzia už má odvážnejšie ambície. Po roku praktického používania sa teraz pokúsim zanalyzovať výhody aj nevýhody používania programu UniLETIM.

Analýza súčasného stavu

Hlavnou výhodou spracovania informácií na internete je ich okamžitá dostupnosť z ktoréhokoľvek miesta na svete. Túto výhodu program zatiaľ nevyužíva v plnej miere, keďže v súčasnosti umožňuje obchodovanie iba v rámci miestnej výmennej skupiny. Ďalšou výhodou je, že členovia, ktorí majú prístup na internet, si môžu sami spravovať svoje záznamy, čo odbremeňuje správcu LETSystému od rutinnej práce. Najväčšiu potenciálnu výhodu vidím v možnosti informačného a účtovného prepojenia lokálnych skupín medzi sebou, čím už vzniká systém, ktorý je lokálny aj globálny zároveň.

Jedným z nedostatkov prvej verzie programu UniLETIM je to, že jeho používatelia nemajú príliš veľa dôvodov navštevovať stránky aplikácie, keďže okrem databázy ponúk a potrieb tam nenájdu žiadny atraktívny obsah, ktorý by ich motivoval k tomu, aby stránky pravidelne navštevovali. Ak však stránky nenavštevujú, nie sú informovaní o nových ponukách a potrebách, obchody sa nehýbu a systém upadá. Ďalším nedostatkom je akási informačná izolovanosť jednotlivých lokálnych skupín: program síce umožňuje vytvárať viacero skupín, ktoré si môžu spravovať svoje vlastné ponuky a účtovníctvo, neexistuje však spôsob, ako zabezpečiť určitú informačnú prepojenosť medzi viacerými lokálnymi skupinami. Jednotlivé LETSystémy či časové banky tak fungujú ako izolované ostrovčeky, ktoré nie sú informované o tom, čo sa deje u susedov.

Hľadanie východiska

Pri tvorbe novej verzie sme uvažovali nad tým, že ak má akýkoľvek alternatívny ekonomický systém obstáť v konkurencii s konvenčným globálnym trhovým systémom, mal by umožňovať obchodovanie nielen v rámci uzavretej miestnej skupiny, ale aj za hranicami miesta či regiónu. Zároveň je však dôležité, aby využitie miestnych zdrojov bolo zjavne výhodnejšie ako globálne obchodovanie.

Súčasný ekonomický systém úplne ignoruje ekologický a sociálny dopad nezmyselného prepravovania tovaru hore-dole po svete. Nemôžeme sa tomu čudovať, keďže vznikol v časoch, kedy sa ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov ešte nejavili ako dôležitý faktor.

Ktosi raz charakterizoval súčasný model globalizácie takto: Američania dovážajú európske koláče a Európania dovážajú americké koláče. Nebolo by múdrejšie, keby si jednoducho vymenili recepty? Táto poznámka veľmi jednoducho a vtipne vystihuje podstatu problému a zároveň naznačuje možný posun v myslení v prechode z priemyselného do informačného veku – od presúvania hmoty k presúvaniu informácií. To je práve bod, v ktorom sa teraz nachádzame.

Ak teda potrebujeme obchodovať s potravinovými prebytkami z vlastnej záhrady či s akýmkoľvek hmotným tovarom, z ekologického hľadiska je múdrejšie využiť miestny odbyt. Ak však potrebujeme nejakú informáciu či službu, ktorá si nevyžaduje presúvanie hmoty a miestna komunita nám túto službu nedokáže zabezpečiť, alebo ak jediný človek, ktorý nám túto službu môže poskytnúť, sa nachádza na opačnom konci sveta, v informačnom veku by nemalo byť obtiažne s človekom sa spojiť a takúto službu využiť.

Koncept programu UniLETIM verzia 2

Kým predošlá verzia bola len programom pre správu oznamov a účtovníctva pre LETS a časové banky, nová verzia by mala umožňovať širšie využitie pri zdieľaní zdrojov v rámci komunity či v globálnom meradle. Program by mal mať modulárnu koncepciu. Jadro programu sa bude starať iba o spravovanie užívateľských prístupov, databázu ďalších uniletim serverov (kvôli možnosti globálneho peer-to-peer prepojenia serverov v rôznych častiach sveta) a ďalšie základné funkcie. Všetky ostatné funkcie by mali zabezpečovať externé moduly. Vďaka tomu bude celý systém rozšíriteľný, takže sa postupne budú môcť dotvárať nové moduly s novými službami. Užívateľ sa teda prihlási do systému a v jednotnom prostredí bude môcť využívať rôzne na sebe nezávislé funkcie.

Doposiaľ nám prišli na um tieto moduly:

Oznámenia o ponukách a potrebách

Modul by mal umožňovať spravovanie oznamov v rámci miestnej skupiny alebo globálne. Oznámenia by sa mali dať triediť podľa kategórií, ktoré by sa mali dať neobmedzene do seba vnárať, podobne ako adresárová štruktúra na pevnom disku. Nikdy totiž dopredu nevieme, koľko úrovní podkategórií budeme potrebovať pre určitú oblasť.

Platby a zúčtovanie (LETS, časová banka)

Modul by mal slúžiť na vzájomné zúčtovanie poskytnutých tovarov, služieb a vedomostí. Okrem realizácie platby by mal umožňovať aj opačný proces, ktorý by sa dal prirovnať k vystaveniu faktúry či inkasa. Transakcia sa uskutoční až potom, ako druhá strana potvrdí platobný (inkasný) príkaz. Modul by mal umožňovať vytvorenie teoreticky ľubovoľného množstva rôznych mien, či už na časovej alebo na peňažnej báze. Od každého člena systému závisí, ktoré meny bude ochotný akceptovať a podľa toho s ním môžeme či nemôžeme uzatvárať obchody. Nie som si istý, či si jednotliví členovia dokážu ustriehnuť optimálny počet mien, aby nevznikol chaos. Navrhujem preto stanoviť niekoľko štandardných globálnych mien (napr. jedna svetová mena na časovej báze a niekoľko regionálnych mien na báze Euro, US$ či národných mien). Miestne výmenné skupiny si môžu vytvárať ľubovoľný počet lokálnych mien, musia však počítať s obmedzením rozsahu ich využitia. Takéto lokálne meny však zohrajú úlohu pri rozvoji miestnej výroby a spotreby.

Zdieľanie auta (car sharing)

Modul by mal umožňovať vkladanie informácií o plánovaných cestách autom či iným osobným dopravným prostriedkom. Záujemca o zdieľanie trasy sa skontaktuje s vodičom a rozdelia si cestovné náklady podľa dohody. Táto služba bežne funguje vo svete a už sa rozbieha aj u nás na Slovensku.

Knižnica

Modul by mal zabezpečiť spravovanie databázy kníh, audio a video nosičov. Záujemca si vyhľadá konkrétny titul v databáze a skontaktuje sa s človekom, ktorý titul ponúka. Oproti modulu ponuky a dopyty by modul knižnica mal umožňovať lepšie triedenie položiek podľa autora, žánru, vydavateľa a pod. Tu bude zrejme dôležité prešetriť, do akej miery by takéto zdieľanie (najmä digitálnych audio a video nosičov) bolo v súlade s autorskými právami, aby nedošlo k zneužitiu a tým k diskreditácii celého systému.

Potravinová banka, komunitou podporované poľnohospodárstvo

Modul by mal umožňovať spravovanie ponúk potravín, objednávok a plánovaného odberu. Mal by tiež poskytovať aktuálnu databázu biopestovateľov. Biopestovatelia by tým pádom prestali byť závislí na klasických distribučných sieťach obchodných reťazcov, čím by sa zefektívnila miestna produkcia a spotreba zdravých potravín.

Peer-to-peer prepojenie

Na to, aby bolo možné prehľadávať ďalšie spriaznené servery kdekoľvek vo svete, je treba zabezpečiť komunikáciu serverov medzi sebou. Peer-to-peer siete fungujú tak, že ak klient siete nenájde hľadanú informáciu v lokálnej databáze, rozošle požiadavku najbližšie pripojeným serverom. Ak sa požadovaná informácia nenachádza ani tam, susedné servery rozošlú požiadavky svojim susedom. Takto sa požiadavka množí až dovtedy, kým sa nenájde server, ktorý dokáže informáciu poskytnúť, alebo kým sa nevyčerpajú všetky možnosti rozoslania požiadavky. XML je veľmi dobrou voľbou pre vytvorenie štandardného komunikačného formátu pre tento účel. Je dokonca možné, že takýto formát pre naše potreby už existuje, to by asi bolo dobré preveriť. Vďaka univerzálnosti a rozšírenosti XML by bolo možné vytvoriť informačné prepojenia aj medzi rôznymi aplikáciami navzájom, napr. medzi UniLETIMom a inou databázou pre car-sharing (zdieľanie auta), či prepojenie UniLETIMu s obecnými či univerzitnými knižnicami.

Jazykové prostredie

Program by mal umožňovať jednoduchý spôsob lokalizácie. V začiatkoch by mal bežať v týchto troch jazykoch:

· slovenčina – najrozšírenejší jazyk v krajine pod Tatrami, v ktorej žijú súčasní tvorcovia UniLETIMu

· angličtina – jazyk v súčasnosti dominantnej anglo-americkej kultúry, najrozšírenejší jazyk v oblasti počítačov a techniky

· esperanto – najrozšírenejší svetový jazyk

Keďže sa jedná o open source projekt, ďalšie jazykové mutácie programu budú závisieť na samotných používateľoch a dobrovoľných spolupracovníkoch na vývoji programu.